Globale links

Vacature lid Raad van Toezicht met zorgprofiel t.b.v. Wilhelmina Alida stichting en stichting Johannahuis.

Vacature lid Raad van Toezicht met zorgprofiel t.b.v. Wilhelmina Alida stichting en stichting Johannahuis


Achtergrondinformatie
De organisatie van het Van Ommerenpark wordt gevormd door de stichting Johannahuis, de Wilhelmina Alida Stichting en de Van OmmerenPark services BV.
Deze organisatie wordt bestuurd door één directeur/bestuurder.
De Wilhelmina Alida Stichting is eigenaresse van het onroerend goed van de Service residentie Van Ommerenpark en de Van OmmerenPark services B.V. exploiteert de appartementen en de servicefaciliteiten van het Van Ommerenpark.
De stichting Johannahuis exploiteert het verzorgings- en verpleeghuis Johannahuis. Het totale complex is gelegen in een rustige en bosrijke omgeving, niet ver van de dorpskern van Wassenaar.
In het Johannahuis wonen 51 bewoners met een zorg-indicatie. In de overige drie woongebouwen zijn 98 luxe appartementen voor zelfstandig wonende ouderen gesitueerd. Naast intramurale zorg levert het Johannahuis ook zorg in de appartementen en is dagbesteding beschikbaar.
In het complex zijn 145 medewerkers werkzaam in diverse diensten die het dagelijks leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk proberen te maken.

Raad van Toezicht
In het vastgestelde Toezichtdocument van de stichtingen zijn de toezichtvisie, de toezichtkaders en de toetsingskaders vastgelegd.
De kernwaarde van de besturingsfilosofie van de Raad voor het interne toezicht is steeds gebaseerd op het gedachtengoed van de stichters, de familie Van Ommeren (hierna verder te noemen ‘de stichters’). De Raad wil haar toezichtstaak naar de bestuurder invulling geven vanuit ‘partnerschap’ oftewel het gezamenlijk nastreven en invulling geven aan de statutaire doelstellingen van de stichtingen. Dat betekent dat de Raad van Toezicht niet alleen volgend is maar ook proactief acteert, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de bestuurder als bevoegd gezag. De Raad is nauw en vroegtijdig bij de strategie ontwikkeling betrokken en formuleert de relevante prestatie - en beoordelingscriteria als toetsingskader voor de bestuurder, gebaseerd op de vastgestelde beleidsnota’s en het jaarplan van de bestuurder. De Raad ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van het Van Ommerenpark vertaald worden naar eigentijdse kwaliteit van wonen, welzijn en zorg voor haar cliënten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De Raad stelt zichzelf de ambitie met haar optreden waarde toe te voegen aan het goed functioneren van het Van Ommerenpark in termen van uitkomsten en betrokkenheid van externe stakeholders, en aan de goede samenwerking met de bestuurder. Een goed samenspel met de bestuurder betekent ook een goed tegenspel.

De Raad van Toezicht van de stichting Johannahuis bestaat momenteel uit vijf leden. De Raad van Toezicht van Stichting Johannahuis vormt een personele unie met de Raad van Toezicht van de Wilhelmina Alida Stichting.

De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie, een Kwaliteitscommissie en een Remuneratiecommissie. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna jaarlijks herbenoemd worden.
De Raad van Toezicht vergadert 4 x per jaar. De Auditcommissie en de Kwaliteitscommissie vergaderen minimaal 2 x per jaar. Jaarlijks is er een overleg met de Cliëntenraad en de medewerkersvertegenwoordiging.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Vacature
In verband met de afloop van een zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht begin 2020 willen wij graag in contact komen met kandidaten voor deze functie. Gezocht worden kandidaten die naast de algemene profielschets voldoen aan het onderstaande profiel.

Functieprofiel portefeuille zorg

 • Beschikt over vakkennis op het gebied van zorg en verpleging met name op het terrein van dementiezorg;
 • heeft ervaring als bestuurder binnen een zorginstelling met een zorg of medische portefeuille;
 • heeft uitgebreide kennis over de actuele ontwikkelingen op het terrein van de V&V sector;
 • is bekent met de regelgeving t.a.v. de kwaliteitseisen op het terrein van zorg en bij de verpleeghuissector in het bijzonder;
 • beschikt over een netwerk binnen de stakeholders op het terrein van de V&V en zorgverzekeraars.

Profielschets algemeen

De leden van de RvT moeten in ieder geval voldoende affiniteit hebben met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstellingen van de stichtingen in het bijzonder.
Alle leden beschikken over een algemeen profiel met ten minste de volgende aspecten:

 • het onderschrijven van de doelstelling, identiteit en maatschappelijke rol van de stichtingen;
 • brede toezichthoudende kwaliteiten en ervaring als commissaris of toezichthouder, bij voorkeur in situaties waar recente opvattingen ten aanzien van governance geïmplementeerd zijn
 • voldoende strategisch inzicht en bestuurlijke ervaring om de hoofdlijnen van het beleid en de risico’s op korte en lange termijn integraal te kunnen beoordelen
 • ervaring met het gewenste evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Met professioneel inzicht teneinde het bestuurlijk niveau te toetsen
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan als klankbord, maar ook als werkgever in het belang van de stichtingen, te kunnen fungeren
 • het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder te toetsen, zowel in de onderlinge samenwerking als de aansturing van het tweede echelon, en het functioneren naar alle stakeholders van de groep
 • het vermogen om onafhankelijk en op afstand, advies te geven en toezicht uit te oefenen, balans vormend met de RvT als geheel
 • integriteit, verantwoordelijkheid nemen en afleggen, zoals dat van een toezichthoudende professional verwacht mag worden
 • inzicht in de eisen (besturing en processen) die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Johannahuis en het Van Ommerenpark stellen
 • het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over en de samenhang te overzien van de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden op het gebied van strategie en deelterreinen zoals kwaliteit, productie, organisatie & hrm, ict, finance, risk & control, vastgoed management en externe ontwikkelingen 
 • voldoende beschikbare tijd.

De leden van de RvT dienen te beschikken over vakkennis op post-hbo, universitair niveau en samen het gebied te beheersen van governance, strategie, kwaliteit en veiligheid van de zorg, financiën en beheer, vastgoed, hrm en vrijwilligersbeleid en remuneratie/werkgeverschap. Met dien verstande dat ieder lid voldoende ervaring heeft op alle terreinen, zodat een evenwichtig oordeel tot stand kan komen.

Van allen wordt actieve maatschappelijke binding verwacht alsmede dat hij/zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, het eigen vakgebied en op het terrein van de doelstellingen van de groep in het bijzonder.
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de WNT. Voor de leden van de RvT is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Inlichtingen
Nadere informatie over de organisatie kan verkregen worden bij de bestuurder mevrouw J. Zeevenhooven (0612366325) en/of over de functie bij de heer R.J. de Wolf (0651530615)

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling schriftelijk kenbaar maken t.a.v. het directiesecretariaat t.a.v. de Raad van Toezicht, Van Ommerenpark 200, 2243 EX te Wassenaar of via email: directie@vanommerenpark.nl


 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route