Globale links

BeleidsplanGeschiedenis

De Stichting Rust en Vreugd is in 1910 opgericht door de heer en mevrouw Van Ommeren-de Voogt met als doel om onbemiddelde dames een paar weken onbezorgde vakantie te bezorgen. Dit hield voornamelijk in dat de dames op het landgoed ‘Rust en Vreugd’ werden uitgenodigd als persoonlijke gasten van de heer en mevrouw Van Ommeren-de Voogt. Nadat het echtpaar in 1923 een nieuw gebouwde, kleinere villa op het landgoed betrok, kwam het oude huis volledig ter beschikking van de stichting. Jaarlijks kwamen tien of meer groepen van zo’n vijftien dames naar ‘Rust en Vreugd’ voor twee weken zomervakantie, geheel verzorgd door een huishoudelijke staf.
In 1926 is de buitenplaats met grote stukken grond ingebracht in de Stichting Park Rust en Vreugd, die als doel had het behoud en onderhoud van het aangrenzende park, bos en weiland. Deze stichting is in 1991 samengegaan met de Stichting Rust en Vreugd.

De Stichting is één van de vier thans nog bestaande zusterstichtingen van de Van Ommeren – de Voogt Stichting (VOS). De overige drie stichtingen zijn: Stichting Wavopark, Wilhelmina Alida Stichting en Stichting Johannahuis. Tussen de vier zusterstichtingen bestaat een samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat zij bij de bepaling van hun beleid en de verwezenlijking van hun doelstellingen weliswaar autonoom zijn, maar dat zij rekening zullen houden met de belangen van de andere stichtingen. In de praktijk komt het er op neer dat de VOS de zusterstichtingen bijstaat indien nodig. Stichting Rust en Vreugd heeft een gezonde financiële huishouding en heeft deze hulp zelf in het recente verleden niet nodig gehad; wel heeft zij andere stichtingen incidenteel bijgestaan.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel de instandhouding en het bevorderen van de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden van het landgoed Rust en Vreugd te Wassenaar, alsmede het verstrekken van bijdragen aan instellingen die minder draagkrachtige personen ondersteunen, met name in de kosten van vakanties. Ook kan de stichting steun verlenen op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie in Wassenaar en aan charitatieve, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

De stichting geeft uitvoering aan haar doelstelling door het (doen) verzorgen van het beheer en onderhoud ten behoeve van de instandhouding van het Landgoed Rust en Vreugd en het openstellen voor het publiek van dit landgoed. Daarnaast worden de financiële middelen die uit het landgoed en uit haar overige bezittingen worden gegenereerd, en voor zover deze niet worden besteed aan het onderhoud van het landgoed zelf, besteed aan financiële bijdragen voor vakanties aan minder draagkrachtige personen

Beleid

De stichting is van oudsher hoofdzakelijk intern gericht en niet erg naar buiten getreden. Dit vloeit voort uit het gedachtegoed van de heer en mevrouw Van Ommeren-de Voogt, die geen ruchtbaarheid wilden geven aan hun inspanningen voor de ‘goede doelen’. In een veranderende maatschappij, waarin behoefte is aan meer transparantie, is het te overwegen om de stichting meer naar buiten te laten treden. Een eerste stap hiervoor is reeds genomen toen het landgoed omstreeks 1990 werd open gesteld voor het publiek, met een fietspad en een wandelroute.
Het bestuur streeft langs de weg van andere stichtingen, die zich met behoeftige mensen bezig houdt, bij te dragen aan de bekostiging van kortdurende vakanties in groepsverband. Hierbij bestaat ook oog voor de noden van de mantelzorgers.

Financiële middelen van de stichting

De stichting heeft een substantieel eigen vermogen in de vorm van eigendommen van onroerend goed (het landgoed) en een effectenportefeuille. Dit vermogen moet in stand gehouden worden om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting. De uitgaven van de stichting zien op zowel het beheer en de instandhouding van het opengestelde landgoed als op de donaties.
De uitgaven met betrekking tot het landgoed betreffen met name de kosten voor groot onderhoud aan bomen en de overige groenvoorzieningen, afschrijving en onderhoud van opslagruimte en gereedschap, hekwerken en afrastering overeenkomstig het opgestelde meerjarig onderhouds- en beheerplan.
Een substantieel deel van het resultaat uit het vermogen wordt ieder jaar besteed aan donaties ten behoeve van ontspanningsactiviteiten, gericht op individuen dan wel groepen, die minder draagkrachtig zijn en/of een moeilijke periode in hun leven doormaken. Met name moet men hierbij denken aan de kosten van een uitstapje van een of meer dagen. Hierbij maakt het bestuur voor de beoordeling gebruik van een netwerk aan andere stichtingen, die deze doelstelling in de praktijk brengen. Daarnaast is natuureducatie weer opgepakt als doel waaraan wordt bijgedragen.

Voor bijdragen zijn de volgende voorwaarden vastgesteld:

  • het betreft instellingen die met de gift van R&V dezelfde doelstelling nastreven als R&V;
  • het betreft personen die Nederlands staatsburger zijn en/of in Nederland wonen;
  • het doel van de vakantie is niet van kerkelijke aard;
  • de betreffende personen vallen niet in de categorie “verslaafden”;
  • de omvang van de giften is kleinschalig, met als richtbedragen € 500 per volwassene en € 250 per kind (tot 16 jaar);
  • naast individuen en gezinnen kan, bij uitzondering, een groep begunstigden in aanmerking komen voor een donatie, vooropgesteld dat elk lid van deze groep aan de andere criteria voldoet;
  • in beginsel krijgt ieder individu slechts een of twee maal een bijdrage van de stichting;
  • het is niet de bedoeling om een persoon voor vele jaren te “adopteren”;
  • de giften worden uitgekeerd aan (vertrouwde) instellingen die de belanghebbenden kennen en zorg dragen voor een juiste besteding van de gelden.

Door de lage rentestand van de afgelopen jaren en de in verband daarmee te verwachten negatief reëel rendement op de spaargelden en de obligatieportefeuille, is de afgelopen jaren een kleine financiële buffer opgebouwd, om ook in de komende jaren de uitkeringen op de gebruikelijke wijze te kunnen blijven doen.

De financiële middelen van de stichting worden beheerd overeenkomstig het beleggingsstatuut, dat onderdeel uitmaakt van het Bestuursreglement van de stichting en waarin de verantwoordelijkheid en de taakafbakening met betrekking tot het beleggingsbeleid van de stichting is weergegeven.

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 23 juni 2021 en heeft een looptijd van 2021 tot en met 2024.


 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route